adm.leder 2018-09-27 10:08:20

Lagleder instruks

 

 

Lagleder instrukser

 

 

  1. 1.   Kontingent / treningsavgift

Lagleder skal være behjelpelig med utdeling av giroer og annen informasjon fra klubben til spillerne.

 

  1. 2.   Liste over lagets spillere

Liste over spillerne skal leveres adm.leder innen fristen. Denne blir brukt som grunnlag for å sende ut giro vedr. treningsavgifter. Listen skal inneholde følgende opplysninger:

  • · navn

      · adresse

      · fødselsdato og år

      · telefonnummer og mail-adresse

            · for aldersbestemte lag skal foreldrenes navn påføres lista

Hvis det kommer ny spillere i løpet av sesongen, må navn og personalia på disse sendes fotballgruppa fortløpende.

Det er nå lags forsikring på alle våre spillere, det er derfor viktig at nye spillere blir meldt inn til fotballgruppa, så disse blir registrert i FIKS. Dette for at de skal være forsikret.

Dette gjelder alle spillere fra og med 13 år.

Spillere under 13 år er forsikret i NIF.

    

  1. 3.   Bilde til klubbavisa

Lagleder er ansvarlig for at det tas digitalt bilde av laget. Hvert lag kan skrive en kort orientering om planer, målsetting og en orientering om resultater hittil i sesongen. Dette sendes sammen med bildet til ansvarlig for klubbavisa innen fristen. Sammen med bildet må det sendes en oversikt over navn på spillerne etter hvor de er plassert på bildet (første rekke fra venstre osv., andre rekke fra venstre osv.)

                 

  1. 4.   Terminliste

Lagleder får tilsendt denne på mail fra fotballkretsen.

 

  1. 5.   Penger / fergekort / utgifter til dommer

 Fergekort hentes hos adm.leder, leveres tilbake snarest etter kamp – sammen med kvittering!

Dommerkvittering skal fylles ut av lagleder og underskrives av dommer. Om dommer har egen bankkort brukes dette kontonr på dommerkvittering og pengene betales ut innen en uke etter kampdag. Om ikke dommer har egen bankkort er det lagleder som må betale dommer kontant og føre opp sitt eget kontonr på dommerkvittering. Dette kan gjerne sjekkes opp med dommer på forhånd så det ikke blir noe misforståelse.

Kretsdommer leverer dommerkvittering pr mail til klubben.

 

6.   Cuper

Lagleder har ansvar for å melde på lag til cup, maks. 3 cuper på hvert lag.  Adm. leder må få informasjon og kostnadsoversikt. Innbetalingsblanketten som følger med påmeldingen fylles ut og leveres til adm. leder – sammen med kopi av invitasjonen.

 For cuper med overnatting kan det søkes styret om støtte for å redusere spillerens egenandel til mat og overnatting.

12-14 og 14-16 er prioriterte lag til overnattings cuper. Spillerne får dekt 70 % av A-kort. Og klubben dekker inntil 3 A-kort for ledsagere til lagene.

Lagleder samler inn egenandel før cup start og leverer dem til adm.leder sammen med en liste over hvem som har betalt.

Norway Cup – lagene må selv organisere tur og samle inn penger til dette, det er en egen konto i klubben som er merket Norway cup. Den kan disponeres av kassere og en valgt representant i laget som skal på Norway cup.  Det kan sendes søknad til styret om økonomisk støtte.

 

7.   Utstyr / materiell

Lagleder får utlevert nødvendig materiell hos materialforvalter ved sesongstart. Lagleder er ansvarlig for å føre liste over hvilken drakt nr. som er utlevert til de forskjellige spillerne og sørge for at alle draktene blir innlevert ved sesongslutt. Lagleder sørger for at alle fotballer blir merket og at det blir reservert en matchball. Lagleder er ansvarlig for at alt materiell blir tilbakelevert materialforvalter ved sesongslutt.

 

  1. Nøkkel til skoler for innetrening

Kode til garderober Ekko fås av adm.leder.

Nøkkel til skole/gymsale befinner seg i nøkkelboks i garderobe Ekko. Koder fås av adm.leder.

 

  1. Kamp

Lagleder lager liste til spillere/foreldre over kamptid, sted og hvem som skal kjøre.

Gi beskjed til kretsen, baneansvarlig og spillere/foreldre ved endring av hjemmekamp.

Ta med dommerkort til hjemmekampene, sørge for at det blir utfylt og innsendt etter kampen, og resultat registreres i Min fotball-app.

Ved hjemmekamp skal kampvert ønske det gjestende lag velkommen og vise dem hvilken garderobe de skal benytte. Ved draktlikhet sørger lagleder for at borte laget får vester. Lagleder må sørge for at dommeren får drikke.

Alle våre klubbdommere skal bruke klubbdommer-vest.

 

 

  1. Overgangsskjema nye spillere

Lagleder skal sørge for at spillere som kommer fra en annen klubb, og som har fylt 12 år ved kalenderårets begynnelse, fyller ut ”Overgangsskjema”. Hvis spilleren ikke har vært aktiv de to siste årene skal det fylles ut skjema for ”Endring av klubbtilhørighet”. Skjemaene fås ved henvendelse til fotballgruppa/adm.leder, eller hentes på nett på fotballkretsen sine sider.

Utfylte skjema m/spillers underskrift sendes adm. leder som sørger for rekommandert sending til spillerens tidligere klubb og innbetaling av overgangsgebyr. Ny spiller må ikke brukes før fotballkretsen bekrefter at overgangen er godkjent!

 

  1. Sone- og kretslagssamlinger/kamper og Aker akademiet

Lagleder skal sørge for informasjon til spillere på sitt lag som er tatt ut til samlinger/kamper.

 

12. Rengjøring av garderober

Garderobene skal rengjøres hver gang de har vært i bruk!

Hvis alle tar ansvar vil ingen komme til skitne garderober!

Lagleder er ansvarlig for at laget ikke forlater garderobene uten at de er rengjort - jobben bør fordeles mellom spillerne eller foreldrene. Lag gjerne en liste ved sesongstart over hvem som har ansvaret for de forskjellige datoene – så slipper en å diskutere dette etter hver trening – de som er forhindret bør selv kunne ta ansvar for å bytte med noen andre.